Leveringsvoorwaarden Triple i Human Capital

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met Triple i Human Capital

 

Artikel 1 . Algemeen 

1.1 Onder “Opdrachtnemer” wordt in deze leveringsvoorwaarden verstaan de VOF Triple i Human Capital

1.2 Onder “Opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden begrepen de wederpartij waarmee Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en wijziging van de voorwaarden 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zullen slechts dan voor Opdrachtnemer bindend zijn, indien Opdrachtnemer die uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2.3 Afwijking van deze voorwaarden geschiedt uitsluitend schriftelijk en geldt slechts voor de desbetreffende Opdracht.

Artikel 3 – Opdrachtbriefing 

3.1 Opdrachtnemer dient zich in voldoende mate op de hoogte te stellen van de doelstellingen van Opdrachtgever met de opdracht.

3.2 Opdrachtvoorstellen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

3.3 Opdrachtgever staat er tevens voor in dat hij gerechtigd is alle aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens, waaronder adresmateriaal, te verstrekken.

Artikel 4 – Onderzoeksvoorstellen en offertes 

4.1 Alle onderzoeksvoorstellen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Een opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen,

(1) zodra Opdrachtnemer, na het bereikt zijn van overeenstemming over de offerte, de opdracht schriftelijk heeft bevestigd;

(2) dan wel na ondertekening van een overeenkomst of offerte door Opdrachtgever;

(3) dan wel na uitdrukkelijke bevestiging van het geven van de opdracht per email door Opdrachtgever.

4.2 Opdrachtnemer kan voor het doen van een offerte kosten in rekening brengen, mits dit van tevoren met Opdrachtgever is overeengekomen.

4.3 Door Opdrachtnemer aangeboden tarieven en kosten kunnen gedurende vier maanden na het aanbod niet worden verhoogd, tenzij de uitvoering van de opdracht door toedoen van Opdrachtgever niet kan plaatsvinden binnen de in de offerte vermelde periode of Opdrachtnemer zich het recht van verhoging heeft voorbehouden.

4.4 De in offertes vermelde bedragen zijn altijd exclusief omzetbelasting.

Artikel 5 – Wijzigingen in de opdracht 

5.1 Indien Opdrachtgever wijzigingen in de opzet en/of inhoud van de opdracht wenst aan te brengen, zal Opdrachtgever daartoe tijdig in overleg treden met Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal aan de gewenste wijzigingen meewerken, mits zulks in redelijkheid van Opdrachtnemer kan worden verlangd en hierover en over de kosten die in redelijkheid extra kunnen worden berekend, dan wel in redelijkheid in mindering komen, overeenstemming wordt bereikt.

5.2 Het is Opdrachtnemer nimmer toegestaan wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen opzet en/of inhoud van een opdracht zonder dat Opdrachtgever daarmee heeft ingestemd.

Artikel 6 – Levertermijn en levering 

6.1 De levertermijn wordt door Opdrachtnemer bij benadering vastgesteld en geldt niet als een fatale levertermijn.

6.2 De levertermijn is vastgesteld in de verwachting dat Opdrachtnemer de van derden te betrekken gegevens tijdig krijgt geleverd. Indien deze verwachting ongegrond blijkt, ook al is zulks het gevolg van reeds bij het sluiten van de overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de levertermijn met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd. De levertermijn zal ook worden verlengd indien Opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.

6.3 Overschrijding van de door Opdrachtnemer bij benadering vastgestelde levertermijn geeft opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade.

6.4 Indien Opdrachtgever van mening is dat de overschrijding van de bij benadering vastgestelde levertermijn voor hem als onredelijke bezwarend moet worden aangemerkt, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk een redelijke levertermijn stellen. Opdrachtnemer is verplicht na ontvangst van de hierboven bedoelde kennisgeving in overleg te treden met Opdrachtgever terzake de voorgestelde levertermijn.

6.5 Er kan uitsluitend sprake zijn van een fatale levertermijn indien een precieze datum in de overeenkomst is vastgelegd waarop de levering moet geschieden, welke datum tevens expliciet als fatale levertermijn is aangeduid. Een fatale levertermijn is niet bindend ingeval:

  • van tussentijdse wijzigingen in de opdracht;
  • van meerwerk;
  • van buiten de macht van Opdrachtnemer gelegen factoren, die veldwerk of technische afwerking kunnen beïnvloeden;
  • Opdrachtgever gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking dient te stellen en die gegevens niet tijdig, onjuist en/of gebrekkig worden aangeleverd;
  • Opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

6.6 Ingeval Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot zijn betalingsverplichting, heeft Opdrachtnemer het recht haar leveringsverplichting op te schorten totdat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting is nagekomen.

Artikel 7 – Planning 

7.1 Indien Opdrachtnemer een vertraging voorziet, zal zij Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen.

7.2 Indien Opdrachtgever in de overeengekomen tijdsplanning een wijziging wenst aan te brengen, zal hij in overleg treden met Opdrachtnemer. De bereidheid van Opdrachtnemer de tijdsplanning te wijzigen zal mede afhangen van de bereidheid van Opdrachtgever de kosten te vergoeden die Opdrachtnemer moet maken als gevolg van de gewenste wijziging in de overeengekomen tijdsplanning.

7.3 Tenzij over de hierna te noemen termijn schriftelijk een afwijkende afspraak mocht zijn gemaakt, zal Opdrachtgever te allen tijde tenminste vijf werkdagen voor het geplande aanvangstijdstip van het veldwerk eventuele afwijkingen in de overeengekomen

tijdsplanning kenbaar dienen te maken. Mocht Opdrachtgever deze termijn niet in acht nemen, dan is Opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van de voor het veldwerk overeengekomen vergoeding. Op deze vergoeding komen eventuele vervangende inkomsten in mindering.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 8.1 Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop daarbij vertrouwd mag worden.

8.2 De aansprakelijkheid voor de schade uit dien hoofde wordt beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.

8.3 Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

8.4 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor eventuele door Opdrachtgever geleden gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan alle schade als gevolg van iedere vorm van gebruik van onderzoeksuitkomsten of adviezen door Opdrachtgever en derden.

8.5 Indien aan de zijde van Opdrachtgever of van derden niet tijdig dan wel onjuiste of gebrekkige gegevens worden verstrekt, zal Opdrachtgever voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk zijn.

Artikel 9 – Vrijwaring

 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer een algehele en onvoorwaardelijke vrijwaring voor aanspraken van derden die voortvloeien uit:

  • de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens voor de opdracht;
  • het gebruik van uitkomsten van de opdracht, zoals (advies)rapporten.

 Artikel 10 – Ingebrekestelling, beëindiging en tussentijdse beëindiging van de opdracht

 10.1 Indien Opdrachtnemer als gevolg van een oorzaak die Opdrachtgever kan worden toegerekend, de opdracht niet heeft kunnen uitvoeren of niet heeft kunnen uitvoeren conform het daaraan ten grondslag liggende onderzoeksvoorstel, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om zijn verplichtingen alsnog na te komen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, waarbij Opdrachtnemer tevens aanspraak kan maken op vergoeding van de schade die zij door de ontbinding heeft geleden.

10.2 Indien Opdrachtnemer of Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopig) surséance van betaling vraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen.

10.3 Ingeval de opdracht door de Opdrachtgever voortijdig wordt beëindigd, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd voor de tot op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Daaronder wordt ondermeer verstaan werkzaamheden en (directe en indirecte) kosten gemoeid met voorbereiding, overleg, ontwerp opdracht, analyse, rapportage, advisering, implementatie en (gereserveerd) veldwerk.

Artikel 11 – Privacyregelgeving

Partijen verplichten zich de relevante privacywetgeving correct na te leven, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 12 – Betalingsvoorwaarden

 12.1 De in een onderzoeksvoorstel en/of offerte vermelde tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten binnen Nederland, tenzij anders is aangegeven.

12.2 Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders is overeengekomen. Na de vervaldag volgt 1 herinneringsfactuur, deze heeft eveneens een betaalperiode van 21 dagen.

12.3 Nadat de betalingstermijn van de herinneringsfactuur is verstreken wordt een wettelijk toegestane rente in rekening gebracht op de openstaande gelden.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

 13.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op het volgende (onderzoek)materiaal blijven berusten bij Opdrachtgever of worden aan Opdrachtgever overgedragen:

a) door Opdrachtgever verstrekte vragenlijsten, instructies, specificaties;

b) gegevensbestanden en andere informatie die door Opdrachtgever zijn/is verstrekt;

c) de uitkomst van de opdracht – in de vorm van rapporten, adviezen e.d. – indien de opdracht maatwerkopdracht betreft, zulks op voorwaarde dat Opdrachtgever het terzake van de opdracht aan Opdrachtnemer verschuldigde volledig zal hebben voldaan. Onder maatwerkopdracht wordt in dit verband verstaan alle activiteiten, zowel kwalitatief als kwantitatief, die specifiek of alleen voor Opdrachtgever worden uitgevoerd.

13.2 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan (enig onderdeel van) het in artikel 13.1 genoemde materiaal zonder de toestemming van Opdrachtgever ter kennis van derden te brengen.

13.3 Hierop uitgezonderd is het gebruik van data voor (anonieme) opname in vergelijkingsbestanden en het gebruik van data (in anonieme vorm) voor wetenschappelijke doeleinden. Dit is Opdrachtnemer wél toegestaan.

 13.3 Alle rechten, waaronder het auteursrecht, op het volgende (onderzoek)materiaal berusten en blijven berusten bij Opdrachtnemer:

a) onderzoeksvoorstellen, kostenopgaven, offertes e.d.;

b) al het door Opdrachtnemer vervaardigde (onderzoek)materiaal, zoals bijvoorbeeld modellen, technieken, vragenlijsten, instrumenten en software;

c) de uitkomst van het opdracht in de vorm van rapporten, adviezen e.d. indien de opdracht multi-cliënt-opdracht betreft. Onder multi-cliënt-opdracht worden in dit verband verstaan alle onderzoekactiviteiten, zowel kwalitatief als kwantitatief, die worden uitgevoerd in het kader van onderzoek, voor zover de gegevens van en/of voor meer dan één Opdrachtgever beschikbaar zijn.

Artikel 14 – Vertrouwelijke informatie

 14.1 Alle informatie die tijdens de opdrachtbriefing en de uitvoering van de opdracht door partijen aan elkaar wordt verstrekt is strikt vertrouwelijk en partijen verplichten zich tot geheimhouding daarvan. Deze geheimhoudingsverplichting geldt ook indien de opdracht niet wordt gegeven.

14.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enig onderdeel van) het in artikel 13.3 genoemde materiaal zonder de toestemming van Opdrachtnemer ter kennis van derden te brengen. Opdrachtgever kan het in artikel 13.3 sub c bedoelde materiaal voor intern gebruik reproduceren en anderzijds voor intern gebruik aanwenden.

Artikel 15 – Ingeschakelde derden

 Opdrachtnemer is bevoegd om werkzaamheden na daarover overleg te hebben gevoerd met Opdrachtgever, door derden uit te laten voeren. Opdrachtnemer is uitsluitend verantwoordelijk voor door derden verrichte werkzaamheden indien die derden door Opdrachtnemer zijn geselecteerd en betaald.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van (een) overeenkomst(en) tussen partijen worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam, tenzij Opdrachtnemer er voor mocht kiezen het geschil voor te leggen aan de rechtbank in de plaats van vestiging van Opdrachtgever.

 Utrecht, september 2013